Povinně zveřejňované informace

dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon“)

Seznam informací o povinném subjektu, který musí být zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, uvádí výše uvedené ustanovení ve svých odstavcích 1 a 2. Tyto informace se zveřejňují na webových stránkách škol a školských zařízení. Možnost zveřejnit určité informace pomocí odkazu stanovuje v konkrétních případech zákon, popřípadě vyhláška č. 515/2020 Sb., o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy.

Přesnou strukturu zveřejňovaných informací stanovuje Příloha č. 1 výše zmíněné vyhlášky.

 

1. Oficiální název

Střední škola systémové gastronomie s.r.o. Praha 9, Hloubětín, Poděbradská 206, 198 00

Právní forma:  právnická osoba,

IZO: 181134098

REDIZO:  691016551

 

2. Důvod a způsob založení

Střední škola systémové gastronomie  s.r.o. byla zřízena ke dni 6. 2. 2023. Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR pod čj. ….ze dne……

Hlavním účelem organizace je poskytování středního odborného a vyššího odborného vzdělávání podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon), a vyhlášek č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání, 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

 

3. Organizační struktura

V čele školy jako právního subjektu stojí v souladu se zákonem č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObZ“) jednatel školy, který v rámci svého jednatelského oprávnění deleguje část svých pravomocí vyplývajících ze zákona na ředitele školy.

Škola se člení na:

a) vedení školy, které se skládá z ředitele školy, garanta teoretického vzdělávání a garanta praktického vzdělávání

b) pedagogické zaměstnance

c) ostatní zaměstnance.

Ředitele školy ustanoví v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZP“) jednatel školy. Ředitel školy v rámci pravomocí stanovených jednatelem školy řídí činnost školy a podepisuje příslušná rozhodnutí a opatření.

Členové vedení školy jsou oprávněni jednat jménem školy v rozsahu stanoveném jednatelem školy a

odpovídajícím náplni jejich práce.

Organizační řád a struktura: zde

 

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: adresa shodná s poštovní adresou

4.3 Úřední hodiny –

Ve dnech školních prázdnin je provoz školy omezen.

4.4 Telefonní spojení:

ředitelka školy: Mgr. Charvátová Libuše 702 037 638, lcharvatova@akademiesg.cz

jednatel: Klára Šmídová,

pověřenec pro ochranu osobních údajů:

4.5 Adresa internetových stránek – webové stránky: www.akademiesg.cz

4.6 Adresa podatelny:

Přehled technických nosičů dat, na kterých povinný subjekt přijímá dokumenty v elektronické podobě:

  • USB flash disk

4.7 Elektronická adresa podatelny – e-mailová adresa:

4.8 Datová schránka – ID datové schránky:

 

5. Případné platby lze poukázat:

 

6. IČO: 11877961

 

7. Plátce daně z přidané hodnoty:  škola není plátcem DPH.

 

8. Dokumenty:

8.1 Seznam hlavních dokumentů

8.1.1 Dokumenty podléhající zveřejnění, do kterých je umožněno nahlédnout

Zřizovací listina školy, rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku – v listinné podobě v ředitelně školy a dále v elektronické podobě na webu školy ZDE

Údaje o rozpočtu v aktuálním a uplynulém roce – v listinné podobě v ředitelně školy a dále v elektronické podobě na webu školy ZDE

Školní vzdělávací programy – v listinné podobě v ředitelně školy a dále v elektronické podobě na webu školy ZDE

Výroční zpráva o činnosti školy – v listinné podobě v ředitelně školy a dále v elektronické podobě na webu školy ZDE

Školní řád – v listinné podobě v ředitelně školy a dále v elektronické podobě na webu školy ZDE

 8.1.2. Dokumenty nepodléhající zveřejnění, do kterých je umožněno nahlédnout pouze při prokázání oprávněného zájmu (zejména zákonným zástupcem dítěte). Nahlížení může proběhnout formou předložení částečně anonymizované kopie dokumentu v případě, že dokument obsahuje též údaje, do kterých nahlížející není oprávněn nahlédnout

Knihu úrazů a záznamy o úrazech dětí, žáků a studentů, popřípadě lékařské posudky – v listinné/elektronické podobě po předchozí domluvě s ředitelkou školy v ředitelně školy

Třídní kniha, která obsahuje průkazné údaje o poskytovaném vzdělávání a jeho průběhu – po předchozí domluvě s ředitelkou školy v ředitelně školy

Doklady o přijímání žáků a uchazečů ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování – v listinné podobě po předchozí domluvě s ředitelkou školy v ředitelně školy

Záznamy z pedagogických rad – v listinné podobě po předchozí domluvě s ředitelkou školy v ředitelně školy

Plán hospitační a kontrolní činnosti, záznamy o provedených hospitacích a kontrolních zjištěních – v listinné podobě po předchozí domluvě s ředitelkou školy v ředitelně školy

8.2. Rozpočet

Rozpočet školy a jeho střednědobý výhled je přístupný na webových stránkách Hlavního města Prahy (www.praha.eu) a také na těchto webových stránkách ZDE.

 

9. Žádosti o informace

Při vyřizování žádostí o informace se postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Směrnice upravující svobodný přístup k informacím je přístupná v listinné podobě v ředitelně školy a na webových stránkách školy ZDE.

 

10. Příjem podání a podnětů

Žádosti a další podání je možné doručit osobně do podatelny školy v úředních hodinách, zaslat písemně na adresu školy, elektronicky na emailovou adresu školy nebo prostřednictvím datové schránky. Příjem žádostí a dalších podání se řídí podle svého obsahu zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

 

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Sdělení č. 104/1991 Sb., federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o právech dítěte

Usnesení č. 2/1993 Sb., předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součástí ústavního pořádku České republiky

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., ústava České republiky

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném a účinném znění

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném a účinném znění (dále jen „správní řád“)

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném a účinném znění

Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném a účinném znění

Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění

Zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (tzv. antidiskriminační z.), v platném a účinném znění ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů,

v platném a účinném znění

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném a účinném znění

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění

Metodický pokyn k zajištění BOZP dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT (podpůrný pokyn pro ostatní zřizovatele) – č. j. 37 014/2005–25

Vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání

Vyhláška č. 12/2005 Sb., o podmínkách rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami

Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři

Vyhláška č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání

Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku

Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí, žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem

Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů

Vyhláška č 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou

Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky

a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška

o dokumentaci škol a školských zařízení)

Vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

Vyhláška č. 430/2001 Sb., o závodním stravování, ve znění pozdějších předpisů

 

11.2 Vydané právní předpisy

Povinný subjekt nevydává právní předpisy v rámci věcné působnosti. Soubor vnitřních směrnic je k dispozici v listinné podobě v úředních hodinách v ředitelně školy.

 

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací – ZDE

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žádná rozhodnutí o výši úhrad vydaná podle zákona o svobodném přístupu k informacím v případě stížnosti nebyla ve vztahu k povinnému subjektu za poslední dva roky vydána.

 

13. Licenční smlouvy

Škola nemá licenční smlouvy.

 

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Na webových stránkách školy ZDE.

top chev